ภาควิชาศิลปะการแสดง

(DEPARTMENT OF PERFORMING ARTS)

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่บุกเบิกหลักสูตรศิลปะการแสดง ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจมาโดยตลอด

นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาศิลปะการแสดง คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย (CONTEMPORARY PERFORMING ARTS) ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะการแสดงจึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาทักษะศิลปะการแสดงในทุกๆด้าน เราจึงสร้างหลักสูตรที่มีความเข้มข้นเพื่อให้นักศึกษา กิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง จะได้ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปฏิบัติงานในโรงละครของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย และมีอุปกรณ์ครบครันที่สุดในเอเชียอาคเนย์ BLACK BOX THEATRE ปฏิบัติงานภายใต้ คณะละครของภาควิชาฯที่มีชื่อว่า "BANGKOK UNIVERSITY THEATRE COMPANY"

(BU THEATRE COMPANY) คณะละครมาตรฐานระดับสากลที่บริหารและดำเนินงานสร้างสรรค์ โดยบุคลากรทุกฝ่าย ที่สังกัดภาควิชา ศิลปะการแสดง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริง และนับเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพ (PROFESSIONAL) ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด นับเป็นการวางรากฐานสำคัญ ต่อวงการศิลปะการแสดงในประเทศไทยในอนาคต ที่จะไม่ใช่เพียงแค่เป็นงานอดิเรก หรือความชื่นชอบชั่วคราว แต่ยังเป็นการสร้างอาชีพ และผลักดันให้เกิดศิลปิน (ARTIST) ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการ ในสังคม

ภาควิชาศิลปะการแสดงจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใ นการสานฝันให้กับนักศึกษา ตามเส้นทางความฝันของพวกเขา เราเปิดโอกาสให้ทุกคนก้าวเข้ามาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้เต็มที่ เพราะเราเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า

“พื้นที่นี้ความฝันงดงามและเป็นจริง”

คณาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง มีความเข้มงวดเรื่องคุณภาพของผลงาน ตลอดจนมาตรฐานของนักศึกษาที่จะต้องเป็นผู้รู้จริงในศาสตร์ที่ศึกษาแล ะจะต้องเป็นที่ยอมรับในสังคม เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปสู่ชีวิตการทำงาน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะได้รับการประเมินแล้ว ว่าเป็นมนุษย์ที่มีอิสรภาพทางความคิด ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน ที่จรรโลงศิลปะการแสดง และมีจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดซึ่งเป็นสิ่งที่เริ่มเลือนลางในสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้อย่างมีรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึง หลักเหตุและผลอย่างละเอียดอ่อน มีที่มาที่ไปสามารถนำข้อสมมติฐานต่างๆมาพิสูจน์ วิเคราะห์และหา คำตอบ ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงจึงเป็นการรวมทั้ง “วิทยาศาสตร์” ที่มีหลักการและ “ศิลปศาตร์” ที่เกี่ยวกับความรู้สึกรวมเข้าไว้ด้วยกัน ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่น่าศึกษาและมีผู้สนใจอย่างมากทั้งในไทยและต่าง ประเทศ เพราะสามารถนำความรู้ความสามารถจากศาตร์ทางการแสดงไปพัฒนา ตนเองได้หลายแขนงทั้งนักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้เขียนบท ผู้กำกับเวที ผู้ออกแบบเทคนิค ผู้ออกแบบฉาก ผู้ออกแบบเสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งนักการละคร นักมนุษยศาสตร์และนักสังคมศาสตร์เป็นต้น นอกจากนี้ภาควิชาศิลปะการแสดงไม่เพียงแต่ “สร้างบุคลากรทางศิลปะการแสดง” เท่านั้น แต่เรายังสนับสนุนให้เกิดมนุษย์ผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อ กลับไปพัฒนาตัวเองและสังคมผ่านการหล่อหลอมจากระบบการเรียนกา รสอนของภาควิชารวมทั้งการเรียนรู้จากใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นภายใต้การ ทำงานในละครละครมหาทยาลัยกรุงเทพ

คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU THEATRE COMPANY) สร้างสรรค์บุคลากร ทางด้านศิลปะการแสดงมากมาย ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ “เบื้องหน้า” หรือ “เบื้องหลัง” ทุกคนต่างได้รับการยอมรับและชื่นชมในความเป็นมืออาชีพที่มีประสบก ารณ์ทำงานที่หลากหลาย เราเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ทำงานศิลปะที่ต้องตอบแทนสังคมไม่ใ ช่แค่เพียงสร้างความสุขเท่านั้น แต่เรายังดำรงตนเป็นผู้บำบัดรักษาในเวลาที่สังคมเสื่อมโทรมอีกด้วย ผลงานด้านศิลปะการแสดงของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงเปรียบ เสมือนกระจกที่สะท้อนภาพของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างเด่นชัดเพื่ อให้เกิดกระบวนการขัดเกลาทางปัญญา และส่งเสริมให้เกิดการตื่นรู้ของผู้ชม เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะที่เป็นอยู่จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแ ปลง เพื่อนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น เราจึงเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่ไม่มุ่งเน้นเฉพาะความเริงรมย์แต่ยังสอดแท รกสาระความจริงที่อยู่รอบตัว

นอกเหนือจากการแสดงผลงานคุณภาพที่โรงละคร BLACK BOX THEATRE (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต) ที่เปรียบเสมือนเวทีทดลองของคณะละครเอง เรายังได้รับเกียรติให้ไปเปิดการแสดง ที่โรงละครชั้นนำทั้งในประเทศไทยและเวทีระดับสากลในต่างประเทศ เช่น โรงละคร NA ZABRADI (กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก) และโรงละคร ESPLANADE THEATRE ON THE BAY (ประเทศสิงคโปร์) เป็นโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เห็น สัมผัสและได้ประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์ข้ามชาติข้ามภาษา ของศิลปะการละครซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถหลอมรวมมนุษย์ต่างชาติพัน ธ์ให้ได่ร่วมรับรู้ เข้าใจ และรู้สึกในสิ่งเดียวกันได้ นอกจากนี้คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันอยู่เสมอ ทุกท่านเปี่ยมล้นด้วยทักษะ และประสบการณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาศิลปะการแสดงและผ่านงานจากคณะ ละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงกลายเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในหลากหลายองค์กรและบริษัทชั้นนำด้าน ศิลปะการแสดงทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงสมั ยใหม่หลากหลายรูปแบบ ทั้งผลงานที่รังสรรค์จากวรรณกรรมชิ้นเอกของโลก เช่น “ฝันกลางฤดูร้อน” (A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM ของ WILLIAM SHAKESPEARE) “เอควัส อาชญาอาชาไนย” (EQUUS ของ PETER SHUFFER) ,ละครเพลง (MUSICAL) แนวบรอดเวย์ เช่น “ปิ๊บปิ้น” (PIPPIN) “HEDWIG AND THE ANGRY INCH” ,บทละครที่ดัดแปลงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย เช่น “หลงทางที่บางพลัด” (ดัดแปลงจาก LOST IN YONKERS ของ NEIL SIMON) “เปลื้อง” (ดัดแปลงจาก THE FULL MONTY ของ TERRENCE MCNALLY) รวมไปถึงละครที่สร้าง “บท” ขึ้นใหม่เพื่อสะท้อนจิตวิญญาณของคนไทยร่วมสมัย เช่น “โตขึ้นผมจะขี่รุ้ง” (I SHALL RIDE THE RAINBOW WHEN I GROW UP) “ระบำนิพพาน” (DANCING TO NIRVANA) “เยิรพระยม” (DEAR DEATH) ไม่เพียงเท่านั้น คณะละครไม่หยุดยั้งการพัฒนา เร่งสร้างผลงานเพื่อให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน เช่น “สามชายกับสายน้ำ” ละครเวทีรูปแบบคอนเสิร์ต เป็นต้น ซึ่งได้รับได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศ

ทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจและเป็นข้อสัญญาจากคณะละครมหาวิ ทยาลัยกรุงเทพว่าเราจะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อผู้ชมและไม่หยุดยั้งการพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง ที่เราพร้อมผลักดันให้ก้าวไปสู่ความเป็น “ศิลปินมืออาชีพ”