"ศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ ที่นี่...ความฝันงดงาม และเป็นจริง"

หลักสูตรศิลปะการแสดงหลากหลายครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจบันเทิง ทั้งการสร้างสรรค์ผลงานะดับโลกและความสามารถเชิงธุรกิจเพื่อสร้างหลักประกัน ความมั่นคงทางวิชาชีพ ตลอด 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยคือช่วงเวลาสะสมประสบการณ์ ทั้งการแสดงสดและธุรกิจบันเทิงในระบบดิจิทัล ด้วยหลักสูตร Project-based Learning ที่การเรียนคือการทำงาน และการทำงานคือการเรียน บัณฑิตจบใหม่ของเราจึงเท่ากับ ผู้มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 4 ปี!!!

เราทำอะไรใน 4 ปี

ชั้นปีที่ 1

ทดลองทุกศาสตร์ให้รู้จริง สัมผัสทุกสิ่งจนพบตัวเอง

ชั้นปีที่ 2

เจาะลึกด้านที่ใช่ ให้โอกาสร่วมทีมบริหาร

ชั้นปีที่ 3

ประยุกต์ทุกประสบการณ์ เริ่มสร้างผลงานของตนเอง

ชั้นปีที่ 4

เผยมาสเตอร์พีซสู่สาธารณชน ผลักมาตรฐานใหม่ให้วงการง

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง

ไม่ว่าธุรกิจบันเทิงใดย่อมต้องอาศัยทักษะการแสดง นักศึกษาทุกคนจะได้รับประสบการณ์จริง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตลอด 4 ปี (Work-based learning) โดยร่วมปฏิบัติงานทุกด้าน และผลิตผลงานในด้านที่ตนเลือกเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นละครเวที ละครหรือรายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดงถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ มุ่งเน้นทั้งด้านการแสดง การกำกับ การเขียนบท และการออกแบบเพื่อการแสดง นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกความถนัดและเจาะลึกเฉพาะทางเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ เพื่อปั้นดินให้เป็นดาวที่จะส่องประกายในวงการบันเทิงอย่างยั่งยืน

ผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกด้วยผลงานสารนิพนธ์ที่ตนเอง เป็นผู้เลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ผลงานการแสดง 2. บทละคร / บทภาพยนตร์ 3. ผลงานออกแบบเพื่อธุรกิจบันเทิง (สำหรับการแสดงสด หรือ รูปแบบดิจิตอล) 4. ผลงานกำกับละคร / กำกับภาพยนตร์ / กำกับรายการ

ทุกผลงานจะผ่านการเตรียมความพร้อมร่วมกับคณาจารย์และมืออาชีพเพื่อมาตรฐานระดับโลก และเปิดแสดงสู่สาธารณะสาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ต่างชาติพันธ์และภาษา สาขานี้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรม และบทบาทของศิลปะการแสดงที่มีต่อโลกทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค นักศึกษาจะเรียนรู้ทั้งทักษะการแสดงและวรรณกรรมที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ อีกทั้งเข้าถึงรากเหง้าแห่งศาสตร์และศิลป์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกความชำนาญเฉพาะทาง ระหว่าง การศึกษาการแสดงนานาชาติ และ ความชำนาญด้านวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ

ผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกด้วยผลงานสารนิพนธ์ที่ตนเองเป็น ผู้เลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ งานวิจัยด้านศิลปะการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอาชีพที่รองรับ

ผู้กำกับการแสดง (Director)

ผู้อำนวยการผลิต (Producer)

นักแสดง (Actor)

นักร้อง (Vocalist)

นาฎยศิลปิน (Dancer)

ผู้ฝึกสอนการแสดง (Acting Coach)

นักออกแบบลีลา (Choreographer)

ผู้เขียนบทละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์ (Playwright, Script Writer for TV and Film)

ผู้กำกับภาพ (Director of Photography)

นักออกแบบกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ (CG Designer)

ผู้ลำดับภาพ (Editor)

ผู้สร้างสรรค์รายการ (Creative)

ผู้ออกแบบเพื่อการแสดง (Theatre Designer)

ผู้ออกแบบแสง (Lighting Designer)

ผู้จัดการโครงการศิลปะการแสดง (Performing Arts Project Manager)

ผู้ควบคุมการแสดง (Show Master)

นักวิจารณ์ละครและภาพยนตร์ (Theatre and Film Critic)

นักวิชาการด้านศิลปะการละครและนาฏกรรมพินิจ (Dramaturg)

นักละครบำบัด (Therapist)

นักการละครเพื่อการพัฒนา (Drama for Development Practitioner)

นักมานุษยวิทยาการละคร (Drama Anthropologist)