"การเมืองเรื่องใกล้ตัว"
คนรุ่นใหม่กับการรู้เท่าทันสื่อ เวทีวิพากษ์ / อารยเสวนาภาคประชาชน ปลุกจิตวิญญาณแห่งความเป็นประชากรคุณภาพที่รู้เท่าทันสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความหลากหลาย ระบบ ระบอบ ประชาธิปไตย จริยธรรม ความยุติธรรม ศีลธรรม กฎหมาย
GE002 : Citizenship and Social Dynamics
- 3 hours orientation
- 20 hours rehearsal
- Creativity
- ทำทันที
- Impossible
- ฟังให้ได้ยิน
- Product Design
- วิชานอกเส้น