จากวรรณกรรมที่เป็นกระแสที่คนพูดถึงทั้งประเทศ Animal Farm ของ George Orwell มาสู่การอ่านตีความและแสดง เรียนรู้บทบาท ของศิลปินต่อสังคม การสร้างสรรค์ศิลปะบันเทิงที่เป็น พลังขับเคลื่อนสังคมาย
GE002 : Citizenship and Social Dynamics
- 3 hours orientation
- 20 hours rehearsal
- Creativity
- ทำทันที
- Impossible
- ฟังให้ได้ยิน
- Product Design
- วิชานอกเส้น