โลกต้องว้าวเมื่อได้ยินชื่อคุณ เปิดประตูสู่ทักษะการสร้างชื่อเสียง สกัดอัตลักษณ์ของคุณ และพัฒนาสู่การสร้างรายได้ เข้าใจเทคนิคการสร้างแบรนด์บุคคล และลงมือปฏิบัติจริงตลอดหลักสูตร เปลี่ยน Nobody เป็น Somebody ด้วยวิธีลับเฉพาะคอร์สนี้เท่านั้น
GE003 : Cultivating Entrepreneurial Mindset
- 6 hours workshop
- 10 hours Assignment
- Creativity
- Entrepreneurial Mindset