สร้างช่องทางสื่อสารของคุณเอง ผ่าน YouTube Channel, Facebook Fan Page และสื่อออนไลน์อันทรงพลังแห่งศตวรรษที่ 21 เรียนรู้เทคนิค การสร้างคอนเทนต์ ลงมือผลิตสื่อทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว รวมถึงการกระตุ้น View/ Like/ Share อย่างสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์อย่างยั่งยืนยาวๆ
GE004: Technology and Innovation in the Future World
- 3 hours workshop
- 21st Century Skill
- Youtuber
- Product Design
- I'mpossible