สร้างมุมมองทางธุรกิจ บนพื้นฐานทางศิลปะและวัฒนธรรม ผสานความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างสรรค์การแสดงละกิจการด้วยแรงบันดาลใจ จากเรื่องราว วิถีชีวิต พื้นที่ ภูมิปัญญาอันเป็นมรดก ตกทอดทางวัฒนธรรม และฝึกฝนการปฏิบัติงานจริง กับ BU Theatre Company ฝึกสายตาจนแหลมคม บ่มฝีมือจนชำนาญ ก้าวสู่ธุรกิจการแสดง บนพื้นฐานทางศิลปะและวัฒนธรรมครบวงจร
GE003: Cultivating Entrepreneurial Mindset
GE005: Creative Leadership Skills
- 6 hours workshop
- 20 hours Assignment
- Entrepreneur Mindset
- Branding
- Product Design
- Creativity