ศึกษาละครที่มีวัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนและเป็นพลังทางสังคม ละครในการศึกษา (Theatre-in-Education) หรือละครประเด็นศึกษา ละครเบรคชท์ (Brecht) อิทธิพลของละครต่อสังคม ประเด็นเรื่องความยุติธรรม ที่อยู่ในละคร
GE005: Creative Leadership Skills
- 6 hours workshop
- Creativity
- ทำทันที
- ฟังให้ได้ยิน
- วิชานอกเส้น
- ความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมาย