บทบาทและความสำคัญ ของ “นักแสดง” ในฐานะ “นักพัฒนา” สร้างสรรค์การแสดงเพื่อการรณรงค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา กระบวนการติดตามผล
GE005: Creative Leadership Skills
- 6 hours workshop
- 20 hours assignment
- Creativity
- ทำทันที
- ฟังให้ได้ยิน
- วิชานอกเส้น
- ความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมาย