News :

พบ รมว. วัฒนธรรม สาน Thailand ๔.๐

เดินหน้าสู่ MOU กระทรวงวัฒนธรรม-ศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์สุเมธ ป้อมป้องภัย อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมด้วย คุณวสันต์ วานิชย์ คุณธำมรงค์ บุญราช ที่ปรึกษากิติมศักดิ์?และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยมี นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้การแสดงไทยเป็นสากลเพื่อให้ศิลปะการแสดงมีศักยภาพในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีโลก อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวนโยบาย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงเพื่อให้ศาสตร์แขนงนี้ได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ

การหารือในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายสำคัญที่ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะผนึกกำลังกับกระทรวงวัฒนธรรมในการสร้างคนและสร้างชาติ ด้วยศาสตร์ด้านการแสดงต่อไป

อ.สุเมธ ป้อมป้องภัย ผู้แทนจากภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


การหารือร่วมสามฝ่าย ฝ่ายบริหาร สถาบันการศึกษา และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง


คณะทำงานพร้อมเดินหน้าสู่ความร่วมมือตามแนวนโยบายต่อไปบอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่